V podvečer neděle 9. května 2021 dorazil do naší koleje akademický sochař Petr Váňa se svou dcerou Eliškou a spolupracovníkem Hynkem. Jejich první kroky zamířily do atria Nepomucena, aby obhlédli oltář přivezený z Brna a rozvrhli síly, jak jej přemístí na nové místo v naší kapli.

V pondělí ráno začaly práce na očištění a vyspravení tohoto krásného díla: prosvětlit vodní parou, opravit uražená místa, vybrousit spodní i vrchní stranu menzy... Dychtiví obyvatelé koleje pokukovali, jak se oltář postupně rozjasňuje.

Samotný přesun oltáře proběhl v úterý 11. května 2021. Ráno jsme ještě naposledy slavili mši svatou na původním oltáři, umístěném v naší kapli v první polovině osmdesátých let a v roce 2010 doplněném o charakteristickou predelu s vlnami řeky Vltavy a pěti svatojánskými hvězdami. Během hodiny a půl byl pak tento oltář demontován. S pomocí speciální konstrukce mohlo začít přesouvání obou dílů brněnského oltáře: nejprve přes jedny schody, pak přes kapli, znovu přestavět konstrukci a konečně přes dva schody v presbytáři. Zbývalo vyměřit, kde přesně bude oltář stát, a rozhodnout, jaká strana bude přední.

Před položením vrchní menzy na masivní nohu oltáře rektor koleje o. Roman Czudek vložil do malého volného prostoru v místě spoje obou částí ostatky sv. Jana Nepomuckého Neumanna, českého světce nesoucího jméno po patronovi naší koleje. Jeho malá kůstka tak spočinula v „srdci oltáře“, stejně jako se tento světec cele připodobnil Kristu. Relikviář je obklopen tvrdým kamenem ve tvaru zdobného kříže, jako se Pánův kříž stal Janovou jistotou za jeho života. Seminaristy může inspirovat touhou po duchovním povolání: když v Čechách nemohl být vysvěcen pro přebytek kněží, neváhal hledat jiné místo, kde se může zasvětit Bohu. Tak se dostal do Filadelfie. Zde byl horlivým knězem a později biskupem, který s vynalézavostí pečoval o svěřené stádce – tím může být příkladem i pro nepomucenské kněze, studující mimo svůj domov, aby se posléze vrátili a mohli sloužit tím, co zde načerpají. Přímluvcem bude jistě i pro naše sestry – jako první Češka vstoupila k boromejkám sestra našeho světce a v jeho rodném domě v Prachaticích jejich komunita dodnes působí. A konečně může být první světec Severní Ameriky ukazatelem, že svatým se může a má stát opravdu každý z nás.

Konečně stál oltář na svém místě. Nově příchozí hned zaujme nápaditý tvar, který je zve, aby přistoupili blíže a pomalu si jej prohlédli ze všech stran. Jako oltář přitahuje oči toužící pokochat se stále novými pohledy z každého úhlu, kéž nás Kristus přitahuje, abychom nalézali zálibu v rozmanité modlitbě. Oltář barevně zapadá do stylu bílého mramoru podlahy, přesto je nejsvětlejším bodem kaple – stejně jako Kristus je tím, který má zářit v našem životě.

Slavnostní inaugurace proběhla o slavnosti patrona koleje sv. Jana Nepomuckého. Ta se pro kolizi se slavností Nanebevstoupení Páně přesunula již na sobotu 15. května. Bohoslužbě, při níž jsme děkovali brněnské diecézi za dar oltáře pro naši kapli, předsedal brněnský rodák kardinál Michael Czerny S.J. Rodnou zemi musel opustil již ve dvou letech, ale přesto se – jak sám připomněl – s naším novým oltářem setkal již v roce 1987, kdy přijel do Brna poprvé po dlouhých letech na návštěvu.

V homilii, inspirován pevným oltářem a patronem koleje, nabídl kardinál zamyšlení nad eucharistií a svátostí smíření. „Oba se nacházejí v samém jádru kněžské služby a formace k ní je posláním Papežské koleje Nepomucenum.“ V závěru své promluvy dodal: „Ve srovnání s chladným, masivním a těžkým mramorovým oltářem »materie« zpovědi je neviditelná, nic neváží, je prchavá, pomíjivá, a přitom je nositelkou toho největšího významu. »Hrdiny budoucnosti budou ti, kdo dokážou opustit [dnešní sobecký a] nezdravý postoj a rozhodnou se vážně, nezávisle na osobních zájmech, podporovat úctu k pravdě. Kéž Bůh dá, aby takoví hrdinové uprostřed naší společnosti v tichosti vyrůstali« (František – Fratelli tutti, s. 202) také coby zpovědníci v naší církvi. To velice odpovídá duchu svatého Jana Nepomuckého.“

Samotný akt díkůvzdání za pro nás nový oltář – i když už před 37 lety posvěcený – proběhl v předělu mezi bohoslužbou slova a oběti. Kardinál Czerny se modlil: „vzdáváme ti díky za tento oltář, připravený u svatých Petra a Pavla ke slavení svatých tajemství“ a prosil: „ať je středem naší chvály a díků, ať je svatým oltářem, kde budeme zpřítomňovat Kristovu oběť; ať je stolem, na němž budeme lámat chléb života a pít z kalicha spojeni dokonalou jednotou; ať je pramenem, z něhož pro nás neustále vyvěrá spása.

Poté pokropil oltářní menzu svěcenou vodou a s dýmající kadidelnicí rozvážně obešel celý oltář. Následně bohoslovci upravili místo k prvnímu slavení nejsvětější oběti na přestěhovaném oltáři, rozložili plátno, přinesli květinu a od paškálu s plamenem vzkříšeného Krista paškálu rozžali svíce na oltáři. Kardinál Michael Czerny S.J. z rukou sester přijal dary ke slavení Eucharistie a spolu se koncelebrujícími kněžími slavil bohoslužbu oběti. Při přijímání mohli být všichni nasyceni nebeským pokrmem, Beránkem obětovaným a zmrtvýchvstalým, Kristem, naším Pánem.

Před závěrečným požehnáním se ujal slova rektor o. Roman Czudek a vyslovil díky brněnské diecézi i vzácným hostům – mezi nimiž byl i apoštolský nuncius v České republice v letech 2011–2018 Mons. Giuseppe Leanza. Vyřkl též přání, aby tento oltář byl středem modliteb i pro další generace nepomucenských alumnů.

Oslavy Jana Nepomuckého pokračovaly tradičním grilováním v zahradě koleje s přátelským popovídáním.Fotogalerie z této krásné akce je k dispozici zde, z přípravy pak tady.